loader image

Stål Gruppen

Om Stål Gruppen

Stålgruppen er en sammenslutning af de førende virksomheder i Danmark, der producerer stålkonstruktioner til byggeri og industri.

Stål-Gruppen er på forkant med udviklingen ved

 • at informere om vore produkter og know-how internt og eksternt til fremme af anvendelse af stål
 • at udføre vore produkter efter ISO 9001 da kvalitet for os altid kommer i første række
 • at varetage vore kunders og medlemmers interesse over for myndigheder og organisationer
 • at skabe erfaring og kontakter gennem fagligt betonede møder, seminarer og socialt samvær
 • at formidle samarbejde med brancheorienterede institutter, rådgivende firmaer, virksomheder og organisationer i ind- og udland
 • at være medlem af ECCS, “European Convention for Constructional Steelwork”
 • at være med i udviklingsarbejdet af EUROCODE “de europæiske stålstandarder”

Seneste Nyheder

Stål gruppens Bestyrelse

Karsten Rasmussen

Adm. Direktør
DANPRO Steel Construction A/S

Martin Cederholm

Projektingeniør
MT Højgaard A/S

Jan Meier

Salgsdirektør
SSAB/RUUKKI Danmark A/S

Leif Mortensen

Kompetencechef
NCC Construction Danmark A/S

Medlemmer af Stål Gruppen

ArcelorMittal Long Commercial Denmark A/S

Att.: Alex Mørch-Petersen

Lemvigh-Müller A/S

Att. Kenneth Mark-Hansen

DANPRO Steel Construction A/S

Att.: Karsten Rasmussen

NCC Construction A/S

Att.: Leif Mortensen

DS Stålkonstruktion A/S

Att.: Dion Wesenberg

Love for Stål Gruppen

Lovene revideret på den:

 •  ekstraordinære generalforsamling den 11. maj 1989.
 • ordinære generalforsamling den 31. januar 1992.
 • ordinære generalforsamling den 25. januar 1995 med henvisning til medlemsmøde den 17. maj 1994.
 • ordinære generalforsamling den 3. februar 2000.
 • ordinære generalforsamling den 19. marts 2002.

§ 1 - Navn og hjemsted

Gruppens navn er “STÅL-GRUPPEN”. Denne er en intern gruppe i Dansk Stålinstitut med hjemsted i dettes sekretariat.

§ 2 - Medlemmer

 • Som medlemmer kan optages alle producenter af stålprodukter.
 • Ønske om optagelse i Stål-Gruppen rettes til Dansk Stålinstituts sekretariat.
 • Optagelse i gruppen sker efter indstilling fra gruppens bestyrelse.
 • Optagelsesgebyr er fastsat til et års kontingent.
 • Medlemskab af Dansk Stålinstitut er en betingelse for optagelse.

§ 3 - Formål

Stål-Gruppens formål er:

 • at samle stålproducenterne og deres repræsentationer, som beskæftiger sig med fremstilling og/eller distribuering af stålprodukter af enhver art.
 • at øge samarbejdet indenfor denne del af stålområdet.
 • at søge fællesskab og samarbejde inden for den øvrige del af stålbranchen, hvor det må anses for formålstjenligt.
 • at kunne virke som fælles organ for gruppen til forhandling med organisationer, myndigheder, bygherrer og rådgivere.
 • at arbejde for at fremme kendskabet til stålet og dets anvendelse, bl.a. ved at informere herom.

§ 4 - Kontingent

Kontingent fastlægges på den ordinære generalforsamling, og opkræves én gang årligt i januar måned.
Betaling skal ske inden udgangen af måneden.

§ 5 - Udmeldelse, slettelse og eksklusion

Udmeldelse af Stål-Gruppen skal foretages skriftligt med 6 måneders varsel.

Uden at iagttage ovennævnte tidsfrist, kan et medlemsforhold bringes til ophør:

 • Når betingelserne for at være medlem af gruppen ikke længere er tilstede, jvf. § 2.
  Når medlemmet pådrager sig restance, jvf. § 4, stk. 2.
 • Når medlemmet har overtrådt gruppens love, modarbejdet dens formål eller på anden måde vist ukollegial optræden, og bestyrelsen eller 1/3 af gruppens medlemmer som følge heraf stiller forslag om dets eksklusion til en generalforsamling, og et sådan forslag vedtages. Det her nævnte punkt på dagsordenen skal udtrykkeligt fremgå af indkaldelsen til en sådan generalforsamling.
 • Når en virksomhed er udmeldt, slettet eller ekskluderet, fritages den ikke herved for sine forpligtigelser med hensyn til betaling af eventuelle skyldige beløb.
  Ingen, hvis medlemsforhold til Stål-Gruppen er ophørt, har noget krav på gruppens eventuelle formue.

§ 6 - Bestyrelsen

Stål-Gruppens bestyrelse, der er ulønnet, består af 4 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at der afgår 2 medlemmer hvert andet år. Valget foretages af generalforsamlingen. Hvis der opstår stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Af hensyn til koordinering med Dansk Stålinstitut bør et af bestyrelsesmedlemmerne, hvis der er mulighed herfor, samtidig være medlem af Dansk Stålinstituts bestyrelse.

De valgte bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere hver sin til Stål-Gruppen knyttede virksomhed, idet dog koncerner med flere tilknyttede virksomheder kun kan have én repræsentant i bestyrelsen. Skulle et medlem afgå inden valgperiodens udløb, indtræder der ikke noget nyt medlem.
Bestyrelsen suppleres ved den efterfølgende generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, som samtidig er formand for gruppen.

§ 7 - Bestyrelsens rettigheder og pligter

Bestyrelsen har den styrende myndighed i alle Stål-Gruppens anliggender. Til at træffe gyldige beslutninger kræves, at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

Bestyrelsen har pligt til at føre mødeprotokol og at fremlægge denne på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ret til at disponere over gruppens eventuelle midler til alle sådanne formål, hvor det drejer sig om varetagelse af gruppens interesser.

Sammenslutning med andre organisationer forudsætter en generalforsamlings beslutning.

§ 8 - Regnskab og revision

Stål-Gruppens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet føres af Dansk Stålinstituts sekretariat. Til at revidere Stål- Gruppens regnskab vælges en revisor blandt medlemmerne. Denne vælges af den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen.

§ 9 - Generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle Stål-Gruppens anliggender.

Mødeberettiget på generalforsamlingen er virksomhedens delegat eller befuldmægtigede. Den befuldmægtigede skal være medlem af gruppen. Hvert medlem kan kun møde med én fuldmagt.
Enhver afgørelse på generalforsamlingen kræver almindelig stemmeflerhed.

Undtaget herfra er dog vedtægtsændringer, der kræver, at mindst 2/3 af gruppens medlemmer stemmer for.

Hvert medlem har en stemme. Ethvert medlem kan begære skriftlig afstemning.

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig til vedtægtsændringer, sammenkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som kan tage beslutning ved almindelig stemmeflerhed iblandt de fremmødte stemmeberettigede.

§ 10 - Generalforsamlings afholdelse

Stål-Gruppen afholder en årlig ordinær generalforsamling, der ledes af en af for samlingen valgt dirigent, eventuelt gruppens sekretær. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning.
 2. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 3. Behandling af indkomne forslag.
 4. Fastlæggelse af kontingent og budget.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

Indvarsling sker ved tilsigelse, der tilstilles hvert medlem senest 3 uger før generalforsamlingen.

Tilsigelsen skal indeholde eventuelle forslag fra bestyrelsen. Forslag fra medlemmer må, for at blive optaget under dagsordenens punkt 3, være indleveret til gruppens sekretariat senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af gruppens medlemmer skriftligt begærer dette og ledsager begæringen med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling kan forlanges afholdt snarest muligt og senest 14 søgnedage efter, at denne skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldelsen sker med mindst 8 dages varsel og skal ledsages af dagsordenen for generalforsamlingen.

§ 11 - Mødevirksomhed

Ud over generalforsamlingen kan bestyrelsen indkalde til medlemsmøde, når den finder det nødvendigt, dog mindst 1 gang om året.

Medlemsvirksomheden bør give møde i Stål-Gruppen ved én af firmaet fast udpeget repræsentant. Denne kan udpege en suppleant, hvis man ikke selv kan give fremmøde.
Begge skal være ansat i medlemsvirksomheden. Den faste deltager skal fremgå af medlemslisten.

§ 12 - Stål-Gruppens opløsning

I tilfælde af Stål-Gruppens opløsning skal der af generalforsamlingen træffes beslutning om anvendelse af gruppens eventuelle formue.

love

EPD

Environmental Product Declaration (miljøvaredeklaration).

En EPD er et dokument, hvor du kan finde oplysninger om et bestemt byggemateriales indvirkning på miljøet. Disse oplysninger er præsenteret på en standardiseret måde, som gør det meget nemmere at sammenligne forskellige materialer. Oplysningerne kan f.eks. bruges ved vurderingen af en bygnings niveau i forbindelse med en bygningscertificeringsordning.

Virksomhedernes EPD’er kan hentes på de medlemmernes egne hjemmesider.